sumusuporta sa impormasyon 

Pag-aaral ngNihonggo

Ito ay lugar para sa mga nais magsimulang mag-aral ng Nihonggo・mga nais bumihasa sa pagsasalita ng Nihonggo。

 Pang Lunes   13:00~14:30

 Pang Martes   10:00~11:30/ 19:00~20:30

 Pang Biyernes  10:00~11:30/ 19:00~20:30

 Pang Sabado  10:00~11:30

  ※Admission-Every Year Apr.Sep.Jan

Sa mga hindi makakasali mayroon din makapagaral sa pamamagitan ng pribadong boluntaryong pagaaral. Magpapakilala

May Ibat-ibang kulturang sanggol at Lugar sa mga Ina 

 Masayang pakikipagpalitan para sa mga dayuhan at hapong ina at sanggol。     Tagapag-alaga・Nars at lisensyadong maganggagawaay maaaring tumugon sa   mga katanungan。

   ※Ika-2 Lunes ng buwan simula10:30  Hindi kailangan ang apila

Pag-aaral ng PC para sa mga dayuhan

  Kakayahang gumamit ng PC、Sa ika-giginhawa ng  pamumuhay「Mapag-aralan   ang panimula ng PC」at「Word・Excel」・「Pagpasok sa Internent ang mga kursong pagaaralan。

 ※3beses sa taon simula 5・9・1buwan simula Sa tuwina 10katao

Pagtuturo sa mga Kabataan

  Sa mga kabataang may ibang salita

  Aralan「Happa」ay mayroon din。

   ※ika-3beses ng buwan Sabado simula13:00

 HAPPA : Pag-aaral ng Nihonggo (Sa mga mag-aaral na ang sariling wika ay hindi Nihonggo) 

Panimula ng pribadong mga aralin

Sa mga na nais matuto ng wikang Hapon sa pribadong aralin
1.Ang pribadong aralin ay

Sa ngayon ay 7 beses ginaganap sa silid aralan ng Lounge,Sa kadahilanan ng mga pagpipilit na hadlang na balangakas ay hindiMaaring makapasok sa silid aralan.Sa mga hindi makakapasok ay maari naming pakilalahanan ng Boluntaryong nagtuturo ng wikang Hapon.

2.Patala

Sa mga nais ng pribadong pag-aaral maari lamang na magtungo at magpatala sa bungaran ng Lounge.Ang pahinga ay tuwing ika-3 ng Miyerkoles ng buwan at bagong taon.
3.Atbp.

Hindi kailangan ng anumang kabayaran o pabuya, subalit maari lamang na Pamasaihan at bayaran ang halaga ng pang-kopya.Sa mga katanungan maaring magtanong lamang sa bungawan. 

 

Pagkakaroon ng Pandaigdigang PaglulutoPagpapakilala sa ibat-ibang kulturaPang Kultura Pakikipagpalitan Salon」、Pagpapalalim ng pakikipanayam ng mga dayuhan sa mga sambayanang naninirahan sa kapaliraran ang ginagampanan.

 

更新日(2012.10.27) Last up date 205.2.20